Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Space & Cartoon Safari.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Space & Cartoon Safari zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Space & Cartoon Safari worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Space & Cartoon Safari ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Space & Cartoon Safari zijn vrijblijvend en Space & Cartoon Safari behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijzen en productinformatie zijn onder voorbehoud en aan verandering onderhevig.
Space & Cartoon Safari is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de informatie op deze site.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Space & Cartoon Safari. Space & Cartoon Safari is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Space & Cartoon Safari dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van de producten wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en Betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Betaling dient te geschieden middels de daardoor beschikbaar gestelde betalingswijzen, tenzij anders overeengekomen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Space & Cartoon Safari gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Space & Cartoon Safari.

3.6 Space & Cartoon Safari verkoopt ook goederen die van particulieren zijn overgenomen, tenzij anders vermeld zijn deze goederen zo goed als nieuw en in goede staat.

Artikel 4. Levering
4.1 Artikelen die op voorraad zijn worden binnen 2 werkdagen (maandag t/m vrijdag) verzonden. Voor artikelen die niet op voorraad zijn of slecht leverbaar zijn kunnen langere levertijden gelden. De door Space & Cartoon Safari opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij u dertig (30) dagen na betaling geen artikelen heeft ontvangen. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Space & Cartoon Safari verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Space & Cartoon Safari daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail, en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Space & Cartoon Safari de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Het verzenden van deze producten geschiedt voor uw eigen rekening, tenzij anders afgesproken.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Space & Cartoon Safari te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Het betaalde bedrag zal na ontvangst van de retourzending zo snel mogelijk (binnen veertien (14) kalenderdagen) terug gestort worden via de bij de bestelling gekozen betalingswijze.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Space & Cartoon Safari, dan wel tussen Space & Cartoon Safari en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Space & Cartoon Safari, is Space & Cartoon Safari niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Space & Cartoon Safari.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Space & Cartoon Safari in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Space & Cartoon Safari gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Space & Cartoon Safari kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Wanneer door Space & Cartoon Safari gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Space & Cartoon Safari deze Voorwaarden soepel toepast.

9.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Space & Cartoon Safari in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Space & Cartoon Safari vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.3 Space & Cartoon Safari is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Versie: 1 oktober 2017.